SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Podporte školský šport, venujte 2% svojej dane

Prečo darovať 2% / 3% Slovenskej asociácii športu na školách (SAŠŠ)?

Rozvoj školského športu na Slovensku v posledných dvoch desaťročiach je úzko spätý s činnosťou Slovenskej asociácie športu na školách, ktorá ako stavovská organizácia telocvikárov vznikla na  ustanovujúcom sneme v roku 1991. Za pomerne krátke obdobie svojej existencie sa táto  organizácia slovenského školského športu pevne etablovala na slovenskej telovýchovnej scéne i v samotnom školstve. Nielenže úspešne naplnila svoje pôvodné predsavzatie, ale svojou činnosťou, rozsahom pôsobenia a hlavne obsahovou ponukou výrazným spôsobom prekročila rámec akejsi organizačnej komisie a zaradila sa k plnohodnotným občianskym združeniam slovenského školského športu. Pri početných príležitostiach to ocenili nielen partneri doma (športoví, reklamní i mediálni), ale aj v zahraničí. SAŠŠ patrí k najaktívnejším členom medzinárodnej organizácie školského športu  ISF.

A chceme ísť ďalej.................chceme prinášať šport pre naše deti a mládež na školách.

 Aké ciele podporíte?

  1. zvýšiť počet pravidelne športujúcich detí,
  2. efektívnejšie podchytávať talenty a dať im možnosť neustálej konfrontácie v súťažiach (aj medzinárodných) v záujme zvyšovania ich športového majstrovstva,
  3. frontálne (územne i časovo) rozvíjať olympijskú výchovu, cieľavedome využívať šport ako prostriedok výchovy a vzdelávania a zdravého životného štýlu,
  4. rozšíriť športovanie detí predovšetkým v ich voľnom čase – nielen v období školského roka počas víkendov, ale hlavne počas prázdnin.

Ako postupovať pri poukázaní 2%  / 3% z dane?

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba.

Postup krokov na poukázanie 2% / 3% pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1.     Do 15.02...... požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.     Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3.     Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku  neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom roku  odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku ...... dobrovoľnícky pracovali.

4.     Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% .

5.     Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie

6.     Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

7.     Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 2.5...... na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***

8.     ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

9.     Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa (SAŠŠ).

Všetky potrebné tlačivá nájdete v prílohe:

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú  2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

Do kolónky ROK sa píše príslušný rok, za ktorý sa vyhlásenie podáva.

Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie :

1.     Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok ...., ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

2.     Vypočítajte  si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku ........ neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku .......odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku ........ dobrovoľnícky pracovali.

3.     daňovom priznaní pre fyzické osobysú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

4.   Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.....) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5.     ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

6.     Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú v roku ......... 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku ....... Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

ZAMESTNANEC - používa Vyhlásenie (editovateľné RTF) a Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné DOC)

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (editovateľné PDF)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (editovateľné PDF)

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie (word)
b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti (word)

PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb (editovateľné PDF)

a) Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom (editovateľné PDF) 

ĎAKUJEME VÁM......