SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Štruktúra SAŠŠ

SNEM SAŠŠ

najvyšší orgán Slovenskej asociácie športu na školách (SAŠŠ).

 

PREDSEDNÍCTVO SAŠŠ (P SAŠŠ)

V období  medzi zasadnutiami Snemu činnosť SAŠŠ riadi a za plnenie  Snemom schváleného programu zodpovedá Predsedníctvo.  Svoje pôsobenie realizuje v zmysle Stanov, organizačného poriadku, ekonomicko-finančnej smernice a ďalších vnútorných predpisov.

 

K zabezpečeniu svojej činnosti si Predsedníctvo zriaďuje SEKRETARIÁT na čele s GENERÁLNYM SEKRETÁROM, ktorého spravidla na návrh predsedu schvaľuje Predsedníctvo. 

 

PREDSEDA SAŠŠ

Predseda SAŠŠ je členom predsedníctva a zároveň štatutárnym zástupcom organizácie. Je volený na štvorročné obdobie  snemom,  ktorý ho môže z tejto funkcie aj odvolať. 

 

KRAJSKÉ KLUBY SAŠŠ  pod názvom Krajské rady SAŠŠ (KR SAŠŠ)

KK SAŠŠ je zložený zo zástupcov okresných klubov SAŠŠ (OR SAŠŠ), štátnej správy a samosprávy a ďalších odborníkov.

  

REVÍZNA KOMISIA (RK SAŠŠ)

RK SAŠŠ je nezávislý orgán volený snemom, výlučne ktorému zodpovedá za svoju činnosť.

 

KONTROLÓR SAŠŠ

Podľa osobitého predpisu (Zákon č.440/2015, Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov).