SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Rozhodcovské

Vyplácanie ošatného - tabuľka

Dohoda o vykonaní práce

Dobrovoľnícka zmluva

 

Odmena na výdavkový pokladničný doklad, na ktorom sa uvedie do účelu:

-        príjem podľa § 8 ods. (1) písm. r) zákona č. 595/2003 Z.z. – rozhodcovské,

alebo

-        príjem  podľa § 8 ods. (1) písm. r) zákona č. 595/2003 Z.z. –   za organizáciu a vyplatí sa mu plná čiastku (v hrubom).

Výdavkový pokladničný doklad sa vypisuje 2x, originál doložte k vyúčtovaniu a druhý exemplár odovzdajte rozhodcovi alebo organizátorovi. Upozorňujeme, že na výdavkový pokl. doklad je nutné vypísať meno, priezvisko, úplnú adresu a číslo OP.

Vyplácanie rozhodcovského a za organizáciu súťaže sa vypláca na základe DOBROVOĽNÍCKEJ ZMLUVY.

§ 8

Ostatné príjmy

(1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä

a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,

§ 9

Príjmy oslobodené od dane

(1) Od dane je oslobodený príjem

g) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. r), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrňovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom,

Oslobodené príjmy

Počas roku pracujú náhodne pre organizáciu rôzne fyzické osoby na drobné príležitostné druhy prác.  Tieto osoby bežne nevykonávajú činnosť, ktorú vykonávali  pre organizáciu ani v zamestnaní, ani v rámci iného spôsobu dosahovania príjmov (nemôže to byť rozhodca, ktorý má živnosť – ten musí rozhodovanie fakturovať).   

Pre tieto osoby je takýto zdaniteľný príjem príjmom, ktorý sa potom zdaní podľa § 8 ods. (1) písm. r) zákona o dani z príjmov ako príjem z príležitostnej činnosti. Tu je možné využiť oslobodenie od dane - daň z takýchto príjmov sa platí až od kumulovaného príjmu nad hranicou 500,00 €. Do čiastky 500,00 € nemusia tieto osoby príjem zdaňovať ani uvádzať v daňovom priznaní.

Povinnosť sledovania výšky takéhoto príjmu má fyzická osoba (nie organizácia).