SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

INFORMÁCIE O SAŠŠ

Pred viac ako dvadsiatimi piatimi rokmi z iniciatívy početnej skupiny učiteľov telesnej výchovy na Slovensku a za podpory vtedajšieho Ministerstva školstva SR vznikla SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH. Udialo sa tak 3. júla 1991 na Ustanovujúcom sneme v Bratislave s nádejou, že novovzniknuté občianske združenie „ROZVINUTÍM KVALITNEJ A DOBROVOĽNEJ ČINNOSTI V PROSPECH DETÍ A MLÁDEŽE SA V KRÁTKOM ČASE STANE VÝZNAMNOU SÚČASŤOU NÁŠHO SPOLKOVÉHO TELOVÝCHOVNÉHO A ŠPORTOVÉHO HNUTIA!“
Stalo sa! Slovenská asociácia športu na školách sa priam raketovou rýchlosťou a mimoriadne pevne etablovala v širokom spektre subjektov telesnej kultúry na Slovensku. Za dosiahnutými výsledkami sa skrýva obrovské úsilie a obetavosť stovák nadšencov školského športu,

Anton JAVORKA
čestný predseda SAŠŠ

Patríme k najkonsolidovanejším
Najvyšším orgánom SAŠŠ je snem, ktorý sa v súčasnosti (podľa stanov ) schádza raz za rok, volebný sa uskutočňuje každé štyri roky. Medzi jednotlivými zasadnutiami najvyššieho orgánu činnosť SAŠŠ riadi predsedníctvo, ktoré pracuje podľa plánu a na svoje rokovania sa schádza spravidla v dvojmesačných intervaloch. Do riadiacej štruktúry patrí ešte sekretariát, odvetvové sekcie (riadia súťaže v jednotlivých športoch) a odborné komisie - športovo technická, komisia fair play a ďalšie. Vo všetkých okresoch a krajoch Slovenska spektrum riadenia dopĺňajú okresné a krajské kluby SAŠŠ.
V doterajšej histórii SAŠŠ sa vystriedali šiesti predsedovia - Ján Gabryš, Jozef Bartík, Milan Rybanský, Ján Chladný, Anton Javorka a Marian Majzlík (terajší predseda). Výkonným podpredsedami boli František Chmelár a Anton Javorka, generálnym sekretárom Marta Dančíková. V súčasnej dobe na poste generálneho sekretára pôsobí Andrea Ristová.
Možno povedať, že SAŠŠ v súčasnosti patrí k najkonsolidovanejším subjektom slovenskej telovýchovnej scény.

Ojedinelý v Európe
K najvýznamnejším počinom Slovenskej asociácie športu na školách nesporne patrí vytvorenie uceleného a v Európe ojedinelého systému školských športových súťaží, každoročne aktualizovaného KALENDÁROM ŠKOLSKÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, vydávaným SAŠŠ a MŠ SR. Tento sa rokmi postupne vyvíjal a obohacoval. V súčasnosti je v ňom zaradených 16 športových súťaží, rozdelených do dvoch vekových kategórií - žiaci a žiačky základných škôl, žiaci a žiačky stredných škôl.
Účasťv školských športových súťažiach je vysoká a rastie z roka na rok. V školskom roku 1992/93 sa do okresných, krajských a celoštátnych kôl zapojilo 116 010 mladých športovcov. V súčasnosti sa toto číslo pohybuje okolo štvrť milióna. A to ešte v týchto číslach nie sú zarátané školské kolá, ale ani rôzne podujatia regionálneho charakteru či zapájanie sa žiakov a študentov do športových súťaží iných vyhlasovateľov.

Členom ISF od samého začiatku

Slovenská asociácia športu na školách si veľmi úspešne počína aj v kontaktoch so zahraničím. Od roku 1991 je riadnym členom International School Sport Federation (ISF – medzinárodná organizácia školského športu). Aktívne sa zapája do  jej činnosti pôsobením v orgánoch a komisiách ISF. Na takú malú krajinu akou Slovensko nesporne je, počet vyslancov SAŠŠ na tomto poli je pomerne vysoký – od  Vladimíra Griegera, cez Jozefa Bartíka až po súčasnú trojicu členov technickej komisie ISF (Ján Dančík, Alexander Harna, Roman Králik, Rastislav Behančin). Najvyšší post z nich patril zosnulému Jozefovi Bartíkovi, ktorý bol v čase svojho predsedovania v SAŠŠ aj viceprezidentom ISF.
Pre slovenských školských športovcov je motivujúca najmä účasť našich reprezentácií na medzinárodných majstrovstvách ISF – v atletike, plávaní, volejbale, basketbale, hádzanej, futbale, stolnom tenise, lyžovaní, cezpoľnom behu, orientačnom behu, v bedmintone a florbale. Tieto neoficiálne svetové šampionáty žiakov sa obmieňajú spravidla v dvojročných intervaloch. Slovenský školský šport reprezentujú kolektívy a jednotlivci, ktorí si postup vybojujú v osobitných kvalifikáciách. Tento spôsob nominovania sa rokmi ukázal ako najspravodlivejší a z hľadiska nesúladu našich a zahraničných vekových kategórií najprepracovanejší.

Prvou výpravou reprezentujúcou SAŠŠ a slovenský školský šport boli cezpoľný bežci. V roku 1992 (24. 29.3.1992) do Portugalska (Albufeira), kde obsadil slovenský výber dievčat 4. miesto a    výber chlapcov 5. miesto. V tom istom ročníku vycestovali do zahraničia aj hádzanári (11. – 18.4.1992). V Dánsku (Hadersleve) obsadili 7. miesto  dievčatá Gymnázium Hlohovec a 8.miesto chlapcov SPŠ Martin. Významná bola aj účasť dievčat a chlapcov Československa na I. Európskych školských  športových  hrách  2.-8.7.1992 vo Francúzsku (Caen).

V dvadsaťpäťročnej histórii SAŠŠ bolo zostavených množstvo reprezentačných výberov slovenského školského športu. Slovenská asociácia športu na školách kladie veľký dôraz na spoločenskú stránku ich účinkovania – slušné správanie,  vzorné vystupovanie, rešpektovanie zásad fair play a v neposlednom rade aj prezentáciu kultúrneho dedičstva slovenského národa. Radosť priaznivcom školského športu  naši športovci robia aj výsledkami. V doteraz 20-ročnej histórii SAŠŠ získali slovenskí športovci 20 zlatých, 20 strieborných, 36 bronzových medailí. Na najvyšší stupeň medzinárodných školských majstrovstvách ISF sa podarilo vystúpiť a vypočuť si slovenskú štátnu hymnu týmto kolektívom a jednotlivcoom:

Svetová gymnaziáda 2.-8. 7. 1992 Francúzsko (Caen)
OŠG Bratislava v atletike chlapcov
OŠG Trenčín v atletike dievčat a plávaní chlapcov
Gymnázium Kežmarok vo volejbale dievčat

ISF atletika „Pohár Jeana Humberta“ 24.-30. 6.1993 Taliansko (Alba)
ŠG Banská Bystrica (chlapci)

ISF lyžovanie – 7.-13.3.1993 Kanada (Collingwood)
OŠG Banská Bystrica  v bežeckom lyžovaní chlapcov i dievčat a v zjazdovom lyžovaní dievčat

X. Svetová gymnaziáda – 14.-21.5.1994 Cyprus
Miriam Mašeková – beh na 400m
Dana  Hornáková –v plávaní -200 m pol. preteky

ISF atletika „Pohár Jeana Humberta“ jún 1995 Slovensko (Banská Bystrica)
Slovensko národný výber chlapcov

ISF lyžovanie – 26.2.-3.3. 1995 Taliansko (Tarvisio)
OŠG Banská Bystrica  v bežeckom lyžovaní chlapcov i dievčat

Gymnaziáda 2006 – Grécko (Atény)
Alexandra Štuková – beh 400 m
Tomáš Ondrejko – skok žrď

ISF orientačný beh 2006 – Slovensko (Pezinok)
Branislav Íro
   
ISF basketbal – 6.-16.4.2008-Francúzsko (Pau)
Gymnázium Š. Moyzesa Ružomberok  - dievčatá

ISF hádzaná – 19.-27. 3.2010 Portugalsko (Braga, Guimaraes)
Obchodná akadémia Považská Bystrica - chlapci

ISF basketbal 3x3 - 16.-21.6.2016 - Estónsko (Tallin)

SŠ sv.Vincenta de Paul, Levice - dievčatá


Bohaté kontakty so zahraničím predstavuje aj olympiáda detí a mládeže KALOKAGATIA v Trnave, ale aj Zimná Kalokagatia v regióne Spiša. Na týchto významných podujatiach štartovali chlapci a dievčatá z krajín – Poľska, Nemecka, Maďarska, Česka, Rakúska, Bieloruska, Bulharska, Srbska, Slovinska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny i Švajčiarska. Recipročné výmeny sa uskutočňovali pravidelne (zatiaľ len) s Nemeckom, kde slovenský školský šport reprezentovali plavci a lyžiari. Novú medzinárodnú kapitolu začala SAŠŠ písať v posledných rokoch – presnejšie v roku 2007, kedy pri odštartovaní Posolstva slovenskej mládeže olympijskému Pekingu v Piešťanoch sa po prvý raz stretli zástupcovia školských športových organizácií z krajín V4. Jedným zo zaujímavých projektov tohto zoskupenia je myšlienka Medzinárodnej ligy V4. úvodom doň bolo o historicky prvé medzištátne stretnutie v školskom športe. Stretli sa v ňom  v zaujímavom štvorzápase florbalové tímy chlapcov a dievčat zo Slovenska a Česka.

 

Okrem uceleného systému postupových školských súťaží a pravidlnej účasti slovenských školákov v zahraničí sa najvýznamnejšia organizácia školského športu na Slovensku môže pochváliť aj celým radom ďalších projektov, ktoré sú súčasťou súťažného systému, alebo ho s úspechom dopĺňajú.

Kalokagatia - klenot najcennejší
V roku 1991 bola v Trnave oživená starogrécka myšlienka kalokagatie, vyjadrujúca spojenie telesnej dokonalosti s duševnou krásou a ľudským dobrom. Jednou z jej početných podôb sa stala aj olympiáda detí a mládeže - KALOKAGATIA. V celoslovenskom meradle sa po prvý raz uskutočnila v roku 1992 a pozostávala z pätnástich športových a piatich kultúrnych súťaží. Jej úspešná premiéra bola impulzom k tomu, aby sa detská olympiáda konala v pravidelných dvojročných intervaloch - vždy v roku konania olympijských hier.
Význam KALOKAGATIE umocňuje aj skutočnosť, že v roku 1994 sa uskutočnila pod patronátom Medzinárodného olympijského výboru a v roku 2000 sa jej slávnostného otvorenia zúčastnil predseda MOV Jacques Rogge.
Od roku 1996 do starobylej Trnavy prichádzajú aj mladí športovci zo zahraničia a od roku 1998 sa v Spišskej Novej Vsi pravidelne pripravuje aj jej zimná časť. Organizácia tohto významného podujatia je spätá s činnosťou občianskeho združenia Kalokagatia na Slovensku a úzko prepojená na slovenské olympijské hnutie, reprezentované Slovenským olympijským výborom.

"Som nadšený tým, čo som v Trnave videl a zažil. To, k čomu dospeli starovekí Gréci, je dodnes neprekonané. Napriek ubiehajúcim storočiam zostáva ideál kalokagatie v podobe méty. Objavuje sa pred nami znovu a znovu a láka nás dosiahnuť ho. Som rád, že myšlienka kalokagatie je aj vďaka nadšencom na Slovensku stále živá.
Európa postupne stárne. V mládeži vidím budúcnosť. Treba sa jej venovať viac ako doteraz. Vaša KALOKAGATIA má k tomu všetky predpoklady."

Jaques Rogge
predseda MOV

 

GAUDEAMUS IGITUR -  "Tak sa teda radujme"

Zvláštnosťou premiérovej oolympiády detí a mládeže Kalokagatia 1992 bola skutočnosť, že jednotlivé súťaže boli vypísané pre dve vekové kategórie - žiakov a žiačok základných a sterdných škôl. Takto pripravené podujatie bolo organizačne mimoriadne náročné, a preto sa jeho organizátori rozhodli rozdeliť obe Kalokagatie a vyhlásiťdve olympiády - pre základné školy v párne roky a stredné školy v nepárne roky.Zatiaľ čo ZŠ-kárska Kalokagatiafungovala v "normálnom" režime, olympiáde stredoškolákov sa nejakonedarilo. Prvý pokus - uskutočniť ju sa objavil v roku 1997 - nevyšiel. Podarilo sa to v roku 2007 na podnet Tibora Mikuša, predsedu Trnavského samosprávneho kraja. A tak sa zrodilo nové podujatie pod názvom GAUDEAMUS IGITUR "


Nezabúda sa ani na školských pracovníkov
Slovenská asociácia športu na školách sa od samého začiatku usilovala do svojho programu zaradiť rôzne ponuky pre tých, na ktorých pleciach leží celá ťarcha školských športových súťaží a iných podujatí pre žiakov základných a študentov stredných škôl. A tak sa SAŠŠ postupne dopracovala od sporadických aktivít až k ucelenému systému športových súťaží školských pracovníkov.
Vyvrcholením tohto úsilia bola I. Olympiáda školských pracovníkov v starobylej Nitre. V meste pod Zoborom sa stretli zástupcovia školských kolektívov zo všetkých krajov Slovenska, aby v čestnom športovom zápolení a v duchu olympijských myšlienok položili základy novosarodiacej tradície. Športový a spoločenský úspech podujatia spôsobil, že po Nitre nasledovali Trenčín, Komárno, Banská Bystrica, Piešťany a po dvakrát Trnava a Spišská Nová Ves. Potom nasledovala neželaná pauza. V roku 25. výročia založenia SAŠŠ aj OLYMPIÁDA ŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKOV po svojej prestávke sa uskutočnila tentokrát v Dunajskej Strede.  

Školská cena FAIR-PLAY
Jedným z pilierov, na ktorých stojí KALOKAGATIA je skutočnosť, že SAŠŠ ju od samého začiatku považuje nie za jednorázové podujatie, ale za proces permanentného presadzovania zásad ČISTEJ HRY, a to nielen na športovisku, ale aj v každodennom živote mladých športovcov.
Aj keď je to ťažko merateľné, predsa len ovocie pätnásťročného úsilia je badateľné. Potvrdzujú to početné príklady ušľachtilého správania sa žiakov a študentov, ale aj hnutie ŠKOLSKÝ KOLEKTÍV FAIR PLAY, no najmä výsledky ŠKOLSKEJ CENY FAIR PLAY. Jej laureáti - žiaci i pedagógovia - sú pravidelne oceňovaní vždy v roku konania olympijských hier na KALOKAGATII. Cena fair play sa udeľuje za ušľachtilý čin športovca na športovisku i mimo neho a za dlhoročnú pedagogickú činnosť sprevádzanú postojmi a činnmi v duchu olympijských myšlienok. Viacerí z vyznamenaných boli navrhnutí aj na udelenie ocenenia Slovenského olympijského výboru.

Z ĎALŠÍCH SAŠŠ-kárskych AKTIVÍT:

Škola roka
Súťaž aktivity základných a stredných škôl v Slovenskej republike, ktorá stojí na troch pilieroch - účastníckom, výchovnom a výkonnostnom. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia Školy Roka je aj vyhodnotenie NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV v dvoch vekových kategóriách.

Školské dni športu

Súťaže na diaľku v netradičných športových disciplínach s jednoduchými pravidlami. (Rope skipping, ABC futbalistu, Penaltový festival). 

Relatívne samostatnou súčasťou Škoských Dní Športu je Memoriál Márie Zavarskej. Celoštátna súťaž vytrvalostných štafiet - chlapci 10 x 1 km, dievčatá 5 x 800 m.


Liga majstrov

Netradičná futbalová súťaž, v ktorej hrajú družstvá škôl s názvami veľkých európskych klubov.

Futbal cup
Celoštátna súťaž v malom futbale najskôr v troch v kavekových kategóriach, v súčanosti je to kategória starších žiakov a žiačok, ktorá do roku 2017 niesla názov partnera projektu Futbal Jednota cup.

Časopis školského športu - TOKYO 2020
Mesačník školského športu a olympijskej výchovy. Názov je odvodený od miesta konania najbližších letných olympijských hier (predtým Atlanta 1996, Sydney 2000, Atény 2004, Londýn 2008, Peking 2012 a Rio de Janeiro 2016).

Systém vzdelávacích aktivít  patrí medzi hlavné úlohy SAŠŠ. Od roku 2009, kedy predsedníctvo SAŠŠ prijalo uznesenie, aktívne pracovať na vzdelávacích programoch v podmienkach SAŠŠ sme zrealizovali pomerne široký výber formálnych a neformálnych vzdelávacích aktivít.

Akreditované vzdelávanie: odborníkov v športe podľa Jednotného vzdelávacie systému v športe, kontinuálne vzdelávanie učiteľov

Neakreditované vzdelávanie so zameraním na: nové druhy športov, práca s mládežou vo voľnom čase, zdravý životný štýl. 

Program olympijskej výchovy v podmienkach SAŠŠ, ktorého súčasťou je aj Veľký olympijský kvíz či "Moja najkrajšia spomienka".