SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Všeobecné ustanovenia

Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) spolu so svojimi nižšími zložkami.

 Vekové kategórie pre školský rok 2021/22

a)  žiaci a žiačky základných škôl nar. 1. 1. 2006 a mladší

b)  žiaci a žiačky stredných škôl nar.   1.1. 2002 a mladší

Súťažné systémy

Súťaže na školách pre žiakov a žiačok majú jednorázový, kvalifikačný i postupový charakter  a koordinujú ich  zložky SAŠŠ v okresoch a krajoch (OK a KK SAŠŠ).

Pri školských majstrovstvách Slovenska sú v jednotlivých športoch  súťažné systémy stanovené osobitne pri každom športe. 

Účastníci

Žiaci a žiačky môžu bez obmedzenia štartovať žiaci základných a  stredných škôl denného štúdia  v Slovenskej republike. Zúčastnené družstvá (z jednej školy) a jednotlivci musia spĺňať kritéria tohto Programu a vydaných propozícií: 

- v školských kolách školských športových súťaží štartujú prihlásení jednotlivci alebo kolektívy (triedy, ročníky) podľa rozpisu vydaného organizátorom (školou),

- v okresných a krajských kolách súťaži štartujú družstvá škôl včas prihlásené organizátorom súťaže

a)         víťazné družstvá a jednotlivci z okresných kôl

b)         v poradí ďalší jednotlivci,  podľa rozpisu vydaného organizátorom 

Poznámka: Technické ustanovenia k školským športovým súťažiam: v konkrétnom športe, môže organizátor stanoviť aj iný kľúč postupu z okresných do krajských kôl, ktorý schvaľuje ich vyhlasovateľ. 

Vo veľmi opodstatnených prípadoch, po písomnom podaní žiadosti je možné, aby ŠTK SAŠŠ udelila ZELENÚ KARTU (ide hlavne o žiakov, ktorí si plnia reprezentačné povinnosti). Žiadosti sa posudzujú individuálne. 

  

ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(ďalej len   „ŠKOLSKÉ M-SR“) 

Štartujú:

a) víťazné družstvá a jednotlivci z krajských kôl školských športových súťaží, spĺňajúci zverejnené kritériá,

b) v osobitných prípadoch a na základe vopred špecifikovaných pravidiel aj ďalší jednotlivci a kolektívy.

 Prihlášky

Vedenie školy :

  1. nahlási postupujúce družstvo prípadne jednotlivcov po skončení krajského kola – do 24 hodín organizátorovi celoštátneho finále.
  2. zašle záväznú prihlášku - svojho družstvo alebo jednotlivcov, ktorí  si postup vybojovali -  do termínu uvedeného v propozíciách Školských majstrovstiev SR. 

UPOZORNENIE:

Ak škola včas neoznámi svoje rozhodnutie nezúčastniť sa na Školských M SR budú jej vyčíslené vzniknuté náklady, ktoré sa nedajú stornovať. 

POZOR: organizátor nie je povinný bez riadnej prihlášky zaradiť školu do súťaže. 

Poistenie

Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca. Za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia. 

Všetci účastníci súťaží sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochranu zdravia!

 Termíny a miesta

O termínoch a miestach školských M – SR ako i o organizátoroch rozhoduje SAŠŠ (sú uvedené v prílohe tohto materiálu a pri jednotlivých športoch).

O termínoch a miestach okresných a krajských (aj regionálnych) kôl súťaží rozhodujú príslušné okresné a krajské klubmi Slovenskej asociácie športu na školách. 

 Preukazovanie totožnosti V školských športových súťažiach je možné žiadať overenie totožnosti súťažiaceho (preukazom poistenca u žiakov ZŠ a  preukazom totožnosti u žiakov SŠ). Toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi alebo vedúcemu niektorého zo súťažných družstiev. Každý účastník je povinný tieto doklady mať pri sebe.

 Výber rozhodcov a pravidlá

Zabezpečuje organizátor po dohode s príslušným národným športovým zväzom alebo národnou športovou organizáciou. Súťaží sa podľa platných pravidiel konkrétneho športu, spresnených vydaným súťažným rozpisom (spresnenie v konkrétnych propozíciách).

 Neoprávnený štart

Neoprávnený štart školy, žiaka/čky (nezodpovedá vekovej kategórii, nenavštevuje príslušnú školu, nezodpovedá dátum narodenia a iné) rieši organizátor  vyradením zo súťaže.

O postupe informuje ŠTK SAŠŠ a Disciplinárnu komisiu SAŠŠ , ktorá pripraví návrh pre MŠVV a Š SR k adekvátnemu vyvodeniu dôsledkov.

Predsedom disciplinárnej komisie na I. stupni (okresy, kraje) je riaditeľ súťaže uvedený v propozíciách. 

Protesty

Riešia sa priamo na turnajoch a pretekoch písomne s vkladom  hlavnému rozhodcovi do 10 min. po ukončení sporného zápasu/preteku, verdikt vynesie organizačný výbor.  Upresnenia uvádzajú jednotlivé propozície. 

 

FAIR PLAY

Škola, ktorá nastupuje na školské športové súťaže sa zaväzuje k dodržiavaniu zásad fair play. 

Na školských športových súťažiach sa bude udeľovať ZELENÁ KARTA FAIR PLAY.

Táto Fair play karta je pravým opakom známych červených a žltých kariet, ktoré rozhodca udeľuje za priestupok proti pravidlám. Môže ju dostať nielen hráč, ktorý nefauluje, neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok, v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachová čestne, ale aj tréner, rodič, pedagóg. Rozhodca môže Fair play kartou oceniť aj lavičky súperiacich tímov, obecenstvo (napr. za originalitu povzbudzovania tímov v duchu fair play,  za vtipné plagáty, heslá, atď.). Ocenenie Fair play kartou možno uskutočniť hneď po zápase a/alebo po podujatí.

 

Dodržiavanie GDPR.

Ochrana osobných údajov.

V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) o spracovávaní osobných údajov (meno, rok narodenia,) uvedených za účelom zabezpečenia a dodržiavania pravidiel na Školských športových súťažiach a iných podujatiach podľa Zákona č. 440/2015 o športe. (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“).

Osoby musia byť poučené o právach dotknutej osoby, ktoré sú upravené v nariadení GDPR, kapitola III, resp. Zákone, druhá hlava (viď. „Politika informovanosti dotknutej osoby“) na www.sass.sk

Na školských športových súťažiach sa bude vytvárať fotodokumentácia a bude sa vyhotovovať obrazový a zvukový záznam. Zúčastniť sa ho môžu účastníci dobrovoľne. Všetci zúčastnení musia tomuto oznamu rozumieť a berú na vedomie, že fotografie a videá budú využité na propagačné účely Slovenskej asociácie športu na školách (viď. www.sass.sk /Politika informovanosti dotknutej osoby). 

  

Upozornenie:

Priebeh školských športových súťaží musí prebiehať s dôrazom na dodržiavanie hygienických opatrení, podľa usmernení Úradu verejného zdravotníctva.