SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Technické zabezpečenie

Tlačivo - ceny - prevzatie

Prenájom
Za prenájom telocviční, štadiónov, športových zariadení, prípadne iné prenájmy. Dokladmi sú: faktúra, objednávka, zmluva o prenájme, dohoda o cene, prípadne blok z registračnej pokladne. Upozorňujeme, že nestačí iba príjmový a výdavkový pokladničný doklad!!!

Technické zabezpečenie
Patrí sem technické zabezpečenie súťaží, zdravotná služba, úprava tratí a štadiónov, ozvučenie, spracovanie výsledkov, propagácia, náklady na výzdobu, kultúrny program, nákup kancelárskych potrieb, telefónne karty, ceny, dohody VP, fotodokumentácia a pod.
O dohodách o VP platí to isté, čo je uvedené v Rozhodcovskom.

Všeobecne
Ku každej faktúre musí byť doložená objednávka. Pri preplatení faktúr bankovým prevodom treba k vyúčtovaniu doložiť fotokópiu výpisu z účtu. To isté platí o zaplatení dane zo závislej činnosti, ak bola uhradená prevodným príkazom. Pri úhrade faktúry v hotovosti musí byť doložený príjmový a výdavkový pokladničný doklad. K bloku z registračnej pokladne sa vypisuje výdavkový pokladničný doklad. Na blokoch z registračnej pokladne za občerstvenie a technické zabezpečenie (okrem vyhotovenia fotografií) musí byť nižší dátum, prípadne dátum konania súťaže. Občerstvenie a potrebné technické vybavenie nemožno kupovať po skončení akcie. Súčasťou predloženého vyúčtovania musia byť propozície, výsledkové listiny a protokoly o prevzatí cien.