SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Cestovné

Cestovné sa bude refundovať . 

USMERNENIE k zúčtovaniu cestovných výdavkov:

Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (autobus) sa bude cestovné preplácať do výšky predložených cestovných lístkov. 

Cestovné lístky (autobus, vlak) musia byť NALEPENÉ na hárku papiera A4 (cesta TAM na jednom hárku, cesta SPAŤ na druhom). Cestovné lístky, ktoré budú do obálky len vložené, budú zaslané späť k úprave.

Pri použití spojov hromadnej verejnej dopravy (vlak)

Od 17.11.2014 je v platnosti pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ doprava vlakom ZDARMA. Je potrebné si vybaviť preukaz. Cestujúci s nárokom na bezplatné cestovanie sa zaregistrujú a dostanú zdarma preukaz v pokladniciach s logom KVC (Komplexné vybavenie cestujúcich). Na počkanie ho cestujúcemu vydajú v 85 staniciach, v 65 menších staniciach vyplní cestujúci žiadanku a preukaz na bezplatné cestovanie príde na stanicu, kde oň cestujúci požiadal, do troch pracovných dní.

Pri ceste vlakom (len II. triedy) je nutné využiť cestovné ZDARMA. Cestovné vlakom sa preplácať nebude.

Za každé družstvo musí byť vypísané tlačivo Cestovný príkaz (na učiteľa, resp. trénera), na ktorom musia byť uvedené všetky osoby, ktoré sa súťaže zúčastňujú (pri družstve priložiť zoznam účastníkov s podpismi). Vzhľadom k tomu bude cestovné preplatené až po návrate zo súťaže – cestovný príkaz musí byť vypísaný kompletne, podpísaný a opečiatkovaný vysielajúcou školou, číslo občianskeho preukazu na vedúceho družstva. Na preplatenie sa zasiela cestovný príkaz spolu s lístkami, prípadne aj s miestenkami, číslom účtu v tvare IBAN a kontaktom na účtovateľa.

(Nepoužívať doterajšie tlačivo Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov. Pri zaslaní tohto tlačiva vám cestovné nebude preplatené.)

Pri použití súkromného motorového vozidla sa cestovné  bude preplácať vo výške cestovného hromadnej verejnej dopravy (železnice), ale iba vodičovi vozidla. Rovnako musí byť vypísaný cestovný príkaz a doložený zoznam všetkých zúčastnených osôb s podpismi.  Na žiadosť uviesť číslo účtu v tvare IBAN, ŠPZ vozidla, číslo občianskeho preukazu vedúceho a kontakt na účtovateľa.

Mimoriadny autobus je možné použiť len vtedy, ak výška nákladov nepresiahne celkovú sumu nákladov pri použití verejnej hromadnej dopravy (k úhrade treba predložiť faktúru, objednávku zo školy, stazku a zoznam prepravovaných osôb s podpismi!!!).  Fakturovaná výška dopravy musí byť vopred dohodnutá na Sekretariáte SAŠŠ.

Ak fakturovaná čiastka nebude dohodnutá vopred, faktúra nebude uhradená.  Rovnako nebude uhradená, ak nebude mať všetky požadované náležitosti.

                       

Všetky doklady  na  zúčtovanie s číslom  účtu v tvare IBAN a  kontaktnou  osobou (meno, telefón,      

prípadne e-mailová adresa) zašlite na: Se-SAŠŠ, Námestie J.Herdu 1, Trnava

Doklady zašlite najneskôr do 10 dní po skončení  akcie/podujatia.

 

V prípade dotazov sa obráťte na Se SAŠŠ:     02/ 44453482,  0903 224572