SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Úvod

Hlavné úlohy: 

Predsedníctvo Slovenskej asociácie športu na školách prerokovalo a schválilo návrh Organizačného poriadku školských športových súťaží žiakov a žiačok základných a stredných škôl v SR na školský rok 2020/2021. 

Návrh vychádza z hodnotenia uplynulého ročníka realizácie tohto projektu a dôsledne rešpektuje stratégiu školského športu v SR. Za rozhodujúce pri jeho napĺňaní treba považovať:

1.     cieľavedomé zvyšovanie počtu pravidelne športujúcich detí a mládeže, formovanie ich trvalého vzťahu k tejto činnosti v záujme zvyšovanie telesnej zdatnosti, posilňovania zdravia a formovania zdravého životného štýlu mladej generácie

2.  napomáhanie skvalitňovaniu a zefektívňovaniu výberu talentov, ich postupné zaraďovanie do systému výkonnostného a vrcholového športu

3.   účinné spájanie športu s kultúrou, vzdelávaním a výchovou v duchu olympijských ideálov

4.     zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže 

5.   vystupovanie v duchu poravidiel FAIR PLAY

 

K zabezpečeniu hlavných úloh Organizačného poriadku školských športových súťaží žiakov a žiačok základných a stredných škôl v SR orientovať tiež: 

1. rozvoj dobrovoľníckeho hnutia v oblasti školského športu, 

2. rozširovanie stretnutí slovenských školákov so svojimi rovesníkmi zo zahraničia – v rámci ISF, ale aj v rámci krajín Višegradskej štvorky (medzinárodná ligy V4), 

3. motivácia pedagogických pracovníkov:

- rozširovaním vzdelávacích aktivít a metodického usmerňovania

- morálnym oceňovaním,

- ďalšími motivačnými prvkami (olympiáda školských pracovníkov, celoštátna súťaž aktivity Škola Roka, Sieň slávy ), 

4.  bohatá ponuka nesúťažných a netradičných pohybových aktivít celoštátneho charakteru – osobitný program tvorí prílohu tohto materiálu. 

5.  propagáciu školského športu v celoštátnych i regionálnych médiách,  ale aj prostredníctvom periodika SAŠŠ pod názvom TOKYO, webového priestoru SAŠŠ, profilu na FB, instagrame a ďalšie. 

6. komplexný program olympijskej výchovy v podmienkach SAŠŠ  – materiál v sekcii olympijská výchova.

7. zvyšovanie športovej (i organizačnej) úrovne celoštátnych finálových súťaží, hľadaním optimálnych súťažných systémov v spolupráci s národnými športovými zväzmi a ďalšími organizáciami.