SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Zápisnica z hlasovania predsedníctva SAŠŠ per rollam č. 1/2021 23.2. – 26.2.2021, poštou do 5.3.2021

Zápisnica