SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

ISF

Medzinárodná federácia školského športu bola založená 4.6.1972 v Beauforte, Luxemburgu. Vznikla v dôsledku neúnosného nedostatku príležitostí pre mladých ľudí (vek od 14 do 17) v rámci vzdelávania na poli športu.
 
Logo ISF tvoria figúry a symbolický kontext. Oválna línia, ktorá obaľuje logo, symbolizuje pohyb a jeho príťažlivosť prostredníctvom ISF. Dve figuríny predstavujú chlapca a dievča, ktorí sa hlásia k športu.
5 malých štvorčekov (čierny, červený, zelený, žltý, modrý) predstavuje všetkých obyvateľov zeme. Šiesty malý štvorec (biely) znamená otvorenosť a veľkorysosť ISF. Môžeme ho nazvať prázdnym miestom pre chudobných pri stole počas jedla. Akákoľvek farba pleti, akákoľvek krajina, akékoľvek rozdiely v náboženstve či zvykoch mladých ľudí prináša mnohonásobné bohatstvo cez svoju rozmanitosť.
Fialová je farba umiernenosti, skladá sa z vyvážených proporcií červenej a modrej. Fialová symbolizuje vyrovnanosť medzi zmyslami a mysľou, vášňou a inteligenciou, láskou a múdrosťou, zrozumiteľnosťou a uvážlivým konaním.

Vznik ISF
V polovici 60-tych rokov boli športové súťaže medzi školami na vzostupe. Okrem príležitostných a nekoordinovaných sporadických súťaží medzi dvoma alebo viacerými školami začali byť organizované pravidelné turnaje v rôznych disciplínach: hádzaná od r. 1963, volejbal od r. 1969, futbal o rok neskôr a basketbal od r. 1971. Každý z týchto každoročných turnajov priniesol vznik základných pravidiel a riadiaceho orgánu. Obrovské množstvo medzinárodných súťaží, ktoré vyžadovali kvalifikačné súťaže na národnej úrovni, podnietilo vznik medzinárodnej federácie.
Najvyšším orgánom ISF je Valné zhromaždenie, v ktorom má každá členská krajina volebné právo. Zhromaždenie volí výkonný výbor a schvaľuje smernice pre prácu. Za jednotlivé športy sú zodpovedné Technické komisie.

Ciele ISF
ISF je medzinárodné združenie oficiálnych školských športových organizácií v jednotlivých krajinách. Organizuje medzinárodné súťaže v rôznych športoch a podporuje súťaživosť medzi študentmi s ohľadom na šírenie vzájomného porozumenia. Hľadá úzke prepojenie medzi školskými úradmi členských krajín so zapojením medzinárodných športových federácií a medzinárodnými organizáciami majúcimi spoločné ciele.
ISF ohraničuje svoje aktivity na kategóriu stredných škôl, resp. vekovú skupinu od 14 do 17 rokov. Svoje ciele sleduje nezávisle od politickej, náboženskej a rasovej príslušnosti. Na rozdiel od športových federácií ISF vidí hodnotu vo viazanosti na školy.
Propagácia porozumenia medzi mladými ľuďmi je veľmi dôležitá úloha pre ďalší vývoj spoločnosti. To je dôvod, prečo ISF vyzdvihuje kultúrne a sociálne kontakty medzi účastníkmi.
Hlavným cieľom a zodpovednosťou ISF je vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu.

Posolstvo prezidenta MOV
Šport je jeden z najúčinnejších nástrojov na vzdelávanie mladých ľudí a na šírenie skutočných hodnôt. Zakomponovanie náuky o hodnotách do športu je dôležitým poslaním ISF.
Školský šport je významný nástroj telesného, intelektuálneho, morálneho, spoločenského a kultúrneho vývoja žiakov. Pravidelne sledujem, aký významný dopad majú školské športové podujatia na deti tohto sveta. Nie všetci z nich sa stanú olympijskými šampiónmi, ale všetci budú mať zo športu veľký úžitok.

Jacques Rogge