SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Olympijská výchova

                                                          Program olympijskej výchovy v podmienkach SAŠŠ
                                                                                         2013 - 2016

Priloha 2014 02 str 01 webPriloha 2014 02 str 02 web

...olympijská idea preniká ako slnečný lúč cez hmlu vekov a prekračuje svah dvadsiateho storočia ako obraz žiarivej nádeje
... hovorím o hnutí zrodenom večnou túžbou človeka po mieri a bratstve. Mier sa stal akýmsi náboženstvom, pri jeho oltári sa zhromažďujú čoraz väčšie masy veriacich…“
                   
To sú slová zakladateľa novovekých olympijských hier baróna Pierra de Coubertina, ktorého 150 výročie narodenia sme si v roku 2013 pripomínali. Jeho dielo, myšlienky a konkrétne činy sú stále nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie a poučenia pre státisíce jeho nasledovníkov.

Vernosť odkazu Pierra de Coubertina potvrdila mládež Slovenska vyslaním svojich zástupcov gréckej Olympie. Práve jeho srdce, ktorého symbolický plameň olympijského nadšenia bol prenesený do všetkých materských, základných a stredných škôl v Slovenskej republike, aby aj v súčasnosti pomáhal v praxi napĺňať olympijské ideály.

Rokom 2013 sme vstúpili do nového štvorročného olympijského cyklu, ktorý vyvrcholí Hrami XXXI. olympiády v Rio de Janeiro.  Verný odkazu zakladateľa novovekých olympijských hier sme pripravení aj v tomto období pokračovať v cieľavedomom uskutočňovaní olympijskej výchovy v podmienkach školského športu na Slovensku.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH v úzkej súčinnosti so Slovenským olympijským výborom a v spolupráci so svojimi partnermi (o.z. Kalokagatia na Sl., o.z. Zimná kalokagatia, Výbor Pierra de Coubertina) pripravila:
 
•    Výchovno-vzdelávacie ponuky

Olympiáda hrou – primeranou formou priblížiť deťom materských škôl a žiakom I. stupňa základných škôl pojmy a symboly olympizmu. Dlhodobý vzdelávací program do roku 2016 spolu s metodikou jeho uskutočňovania pripraviť do 31.decembra 2014, spolupracovať pritom so „Spoločnosťou pre predškolskú výchovu“. Vyhodnotenie projektu sa predpokladá do 31.decembra 2016.

Veľký olympijský kvíz – každoročne zameraný na objasňovanie základných pojmov a symbolov olympizmu, spoznávanie histórie medzinárodného i slovenského olympijského hnutia, predstavovanie a približovanie  života a práce významných osobností svetového a slovenského olympizmu.
V školskom roku 2014/2015 nadviazať na dobré skúsenosti z predchádzajúcich rokov a vytvoriť základy dlhodobého olympijského vzdelávania. Veľký olympijský kvíz v tomto ročníku bude mať päť kôl (január 2015 – jún 2015) – zo správnych odpovedí v každom kole budú vyžrebovaní desiati, ktorým budú zaslané  upomienkové ceny. Obdobným spôsobom budú ocenení aj autori odpovedí na otázky zo všetkých piatich kôl.
Podmienky „Veľkého olympijského kvízu“ spolu s otázkami 1. kola budú zverejnené do 15. januára 205.

Na olympijskej vlne – pravidelná rubrika periodika školského športu a olympizmu RIO de JANEIRO 2016 vydávaného Slovenskou asociáciou športu na školách a o.z. Kalokagatia na Slovensku. Obsahuje aktuálne informácie zo súčasného diania v olympijskom hnutí s orientáciou na ZOH v Soči a a Hry  olympiády 2016 v Rio de Janeiro, zaujímavé rozhovory s osobnosťami slovenského športu a olympizmu, mikroprofily, aktuálne zaujímavosti a aktuality z oblasti fair play, ale aj boja proti dopingu, drogám a ďalším nežiaducim spoločenským javom.

Kultúrne súťaže Kalokagatie – vo výtvarnom prejave (Memoriál M. Kocianovej) vlastnej literárnej tvorbe a v súťaži školských časopisov.  Kultúrne súťaže sú vyhlásené pre deti MŠ  (výtvarný  prejav), žiakov základných a stredných škôl - vždy v rámci olympiády detí a ládeže Kalokagatie.•    Podujatia pod názvom „V duchu fair play“

Školská cena fair play – jej prostredníctvom podporovať myšlienky čestnosti, priateľstva, vzájomnej tolerancie v duchu zásad „čistej hry“. Laureáti „Školskej  ceny fair play“ budú oceňovaní vždy pri príležitosti konania olympiády detí a mládeže KALOKAGATIA -  za konkrétne činy, ale aj za celoživotné pôsobenie v školskom športe sprevádzané fair play postojmi a činmi (pedagógovia).

Kolektív fair play -  podmienky udelenia tohto titulu boli testované  v predchádzajúcich ročníkoch školských športových súťaží. Vychádzajúc zo získaných skúseností budú pripravené  podmienky tak, aby v školskom roku 2014/2015 mohla byť táto ponuka opäť uvedená do praxe. Návrh na schválenie každoročne udeľovania titulu Kolektív fair play bude spracovaný do 31.januára 2015.

Vyhlásenie medzinárodnej ceny fair play – na významných podujatiach – Kalokagatia 2014 a 2016, Zimná Kalokagatia a Gaudeamus igitur 2015.

Pranierovanie a uplatňovanie prísnych postihov
voči všetkým, ktorí porušujú zásady morálky a ducha fair play – ich zverejňovaním na stránkach RIO DE JANEIRA, zastavením činnosti a pod.•    Stretnutia s osobnosťami 

Moja najkrajšia spomienka – pokračovanie „nekonečného seriálu“, v ktorom sa žiaci základných a stredných škôl obracajú na významné osobnosti slovenského športu a olympizmu s otázkou ich najkrajšieho športovo-životného zážitku (listom, osobným stretnutím, besedou v školskom kolektíve).  Hodnota odpovede oslovenej osobnosti (športovec, tréner, novinár, športový lekár a pod.) vzrastie získaním suvenírov, najlepšie takých, ktoré sa viaže na spomínanú odpoveď. Získané odpovede spolu s predmetmi budú súčasťou celoštátnej výstavy a pripravovanej publikácie.

Zo školských lavíc  do reprezentácie – pokus zdokumentovať úspešnú viac ako 20 ročnú cestu SAŠŠ v oblasti vyhľadávania a  starostlivosti o talenty.
Hlavným zámerom tejto aktivity je zverejnenie čo najkompletnejšieho zoznamu vynikajúcich športovcov súčasnosti, ktorí prešli školskými športovými súťažami na Slovensku.

Školský športovec roka – podmienky sú zverejnené v projekte ŠKOLA ROKA
 
V priebehu školského roka 2013/2014 pripravovať podmienky pre vyhlásenie patronátov osobností slovenského športu a olympizmu nad jednotlivými súťažami  a ďalšími podujatiami Slovenskej asociácie športu na školách  (účasť na podujatí, beseda), premyslieť systém ich pomenovávania podľa zosnulých významných osobnostiach. 

Kritériá ŠKOLA ROKA 2013/2014

Vyhodnotenie ŠKOLA ROKA 2013/2014

Kritériá 2014/2015