SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

STANOVY

 

STANOVY

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Slovenská asociácia športu na školách (ďalej len SAŠŠ) je občianske združenie, ustanovené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a znení neskorších predpisov, s cieľom uspokojovať potreby a záujmy v oblasti športovej činnosti detí a mládeže, ale aj zamestnancov v školstve a rodičov detí, predovšetkým na základných a stredných školách v Slovenskej republike spolupracujúc pri tom s vyhlasovateľmi a organizátormi športovej činnosti detí a mládeže na území Slovenska i v rámci ISF (Medzinárodnej federácie školského športu).

 2. SAŠŠ je samostatnou, nezávislou a nepolitickou právnickou osobou s originálnou právnou subjektivitou a pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Svoju činnosť zabezpečuje v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 3. Sídlom SAŠŠ je Bratislava, Športová hala Mladosť, Trnavská 39, PSČ 831 04.

 4. Štatutárnymi zástupcami SAŠŠ sú predseda a generálny sekretár SAŠŠ, prípadne nimi poverené osoby.


Článok II.

Poslanie SAŠŠ

 1. Všestranne napomáhať rozvoju športovej činnosti detí a mládeže, zamestnancov v školstve a rodičov detí s osobitným dôrazom na organizovanie školských športových súťaží v Slovenskej republike.

 2. Podieľať sa na formovaní trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, spájať svoje aktivity s výchovou, najmä s formovaním zdravého životného štýlu a v duchu olympizmu, aktívne bojovať proti negatívnym spoločenským javom.

 3. Prispievať k zvyšovaniu telesnej a športovej zdatnosti detskej populácie.
 4. Zastupovať slovenský školský šport v zahraničí, najmä prostredníctvom členstva v International School Sport Federation (ISF). Zamerať sa predovšetkým na šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí a posilňovanie výchovy k vlastenectvu.
 5. K naplneniu svojho poslania spolupracovať s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, územnou štátnou správou a samosprávou na všetkých úrovniach, Slovenským olympijským výborom, národnými športovými federáciami a ďalšími subjektmi v oblasti športu a tým prispieť k naplneniu poslania SAŠŠ.


Článok III.

Členstvo v SAŠŠ

 1. Členom SAŠŠ môže byť kolektív alebo jednotlivec, dobrovoľne sa podieľajúci na plnení jej poslania a rešpektujúci jej stanovy.

 2. Kolektívnym členom sa stáva škola, školské zariadenie, školský športový klub, občianske združenie, či iný telovýchovný subjekt v Slovenskej republike a svoj záujem o členstvo prejaví prihláškou príslušnej okresnej rade SAŠŠ.

 3. Členstvo v SAŠŠ vzniká schválením prihlášky jednotlivca alebo kolektívu príslušnou okresnou radou, oznámením na vedomie krajskej rade SAŠŠ a zaregistrovaním na sekretariáte SAŠŠ.

 4. Osobitným druhom individuálneho členstva je čestné členstvo. Môže ho udeliť predsedníctvo SAŠŠ osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj školského športu na Slovensku.

 5. Členom je aj čestný predseda SAŠŠ.

 6. Členovia SAŠŠ majú právo zúčastňovať sa na aktivitách SAŠŠ, uplatňovať svoje názory, návrhy a pripomienky k jej činnosti, navrhovať a v zmysle schválených ustanovení voliť a byť volení do orgánov SAŠŠ.

 7. Členovia SAŠŠ sú povinní dodržiavať Stanovy a uznesenia príslušných orgánov SAŠŠ.

 8. Členstvo SAŠŠ zaniká vystúpením, vylúčením alebo zánikom SAŠŠ.

 9. O vylúčení kolektívneho alebo individuálneho člena rozhoduje okresná rada SAŠŠ. Udeje sa tak výlučne v prípadoch, kedy ich konanie je nezlúčiteľné s členstvom v SAŠŠ. Proti rozhodnutiu okresnej rady sa možno odvolať do 15 dní na krajskú radu a do 30 dní na revíznu komisiu SAŠŠ schválenú Snemom.

 10. Členstvo zaniká dňom nadobudnutia právnej moci tohto rozhodnutia. Opätovné členstvo je možné len so súhlasom snemu SAŠŠ.


Článok IV.

Orgány SAŠŠ

Za orgány SAŠŠ sú považované inštitúty, ktorým bol členskom základňou – priamo alebo sprostredkovane – udelený mandát v jej mene vykonávať všeobecne záväzné, právne a iné úkony v zmysle schválených dokumentov a všeobecne platných právnych predpisov.

Orgánmi SAŠŠ sú:

  a) Snem SAŠŠ (ďalej len Snem)
  b) Revízna komisia SAŠŠ (ďalej len RK SAŠŠ)
  c) Predsedníctvo SAŠŠ (ďalej len P SAŠŠ)
  d) Vedenie SAŠŠ (ďalej len Vedenie)
  e) Krajská rada SAŠŠ (ďalej len KR SAŠŠ)
  f) Okresná rada SAŠŠ (ďalej len OR SAŠŠ)
  g) Školský športový klub (ďalej len ŠŠK)

 

Článok V.

Snem SAŠŠ

 1. Najvyšším orgánom SAŠŠ je Snem. Jeho členmi s hlasom rozhodujúcim sú zástupcovia každej okresnej rady SAŠŠ, predseda, členovia predsedníctva SAŠŠ (zástupcovia KR SAŠŠ), členovia technických komisií ISF a predsedovia odvetvových sekcií SAŠŠ.

 2. Na Sneme sa môžu zúčastniť aj pracovníci sekretariátu SAŠŠ a predsedníctvom SAŠŠ pozvaní hostia, ktorí nemajú právo voliť.

 3. Volebný Snem sa koná raz za štyri roky, riadny Snem každý rok. Mimoriadny Snem môže zvolať predseda, P SAŠŠ na základe žiadosti najmenej štyroch KR SAŠŠ alebo revízna komisia SAŠŠ – do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.

 4. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov.

 5. Formou rozhodovania Snemu je uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. V prípade schvaľovania stanov a rozhodovania o zániku SAŠŠ sa rozhoduje dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov.


 6. Snem schvaľuje:
  a) program SAŠŠ,
  b) zmeny stanov SAŠŠ,
  c) zánik SAŠŠ,
  d) opätovné prijatie vylúčeného člena v SAŠŠ,
  e) návrh rozpočtu a spôsob hospodárenia s majetkom SAŠŠ,
  f) správu o hospodárení SAŠŠ,
  g) správu o činnosti P SAŠŠ a RK SAŠŠ za uplynulé obdobie.

 7. Akceptuje návrhy KR SAŠŠ na členov predsedníctva s hlasom rozhodujúcim.

 8. Snem volí:
  a) predsedu SAŠŠ,
  b) revíznu komisiu SAŠŠ.


Článok VI.

Predseda SAŠŠ

 1. Predseda je štatutárny zástupca SAŠŠ volený Snemom.
 2. Návrh na predsedu predkladajú KR SAŠŠ a P SAŠŠ.
 3. Predseda menuje podpredsedov.
 4. Zvoláva a riadi činnosť P SAŠŠ a Vedenia SAŠŠ
 5. Plní a realizuje činnosť SAŠŠ v zmysle stanov, programu, organizačného poriadku, finančného poriadku, ďalších vnútorných predpisov a uznesení schválených P SAŠŠ.
 6. Písomne určuje kompetencie podpredsedov a riadi prácu generálneho sekretára.
 7. Predkladá Snemu správu o činnosti SAŠŠ.
 8. Predsedu SAŠŠ môže odvolať riadny aj mimoriadny Snem.
 9. Má právo zvolať mimoriadny Snem SAŠŠ.
 10. Rozdeľuje úlohy podľa aktuálnych potrieb.


Článok VII.

Predsedníctvo SAŠŠ

 1. P SAŠŠ je najvyšším kolektívnym a demokratickým orgánom SAŠŠ v období medzi zasadnutiami Snemu. Zabezpečuje a zodpovedá za plnenie úloh SAŠŠ a uznesení Snemu. Jeho funkčné obdobie je štvorročné.

 2. Predsedníctvo SAŠŠ (12 – členné, s hlasom rozhodujúcim) tvoria:
  a) Predseda
  b) Členovia P SAŠŠ – po jednom delegátovi z každej KR SAŠŠ. Medzi týchto je podľa aktuálnych potrieb rozdeľovaná zodpovednosť za jednotlivé oblasti činnosti.
  c) Zástupca Ministerstva školstva SR.
  d) Čestný predseda.
  e) Generálny sekretár.

 3. Mandát členov P SAŠŠ vzniká oznámením výsledkov volieb Snemu. Členovia P SAŠŠ sú volení na štvorročné obdobie.

 4. P SAŠŠ zasadá najmenej jedenkrát štvrťročne v termíne, ktorý si stanoví svojim uznesením, prípadne ho zvolá Predseda. Je uznášaniaschopné len vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov P- SAŠŠ.

 5. V prípade nevyhnutných okolností zvoláva Predseda SAŠŠ mimoriadne zasadnutie P SAŠŠ.

 6. P SAŠŠ zvoláva mimoriadny Snem na základe žiadosti najmenej 4 KR SAŠŠ alebo nadpolovičnej väčšiny P SAŠŠ alebo na základe žiadosti revíznej komisie do 30 dní od podania žiadosti na P SAŠŠ.

 7. P SAŠŠ:
  a) Rozpracúva uznesenia Snemu v jednotlivých oblastiach činnosti, hodnotí plnenie úloh v nich a prijíma opatrenia k ďalšiemu smerovaniu.
  b) Upresňuje nevyhnutné zmeny v rozpočte v jednotlivých položkách a podpoložkách, rozhoduje o spôsobe nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, rozhoduje o použití finančných prostriedkov v zmysle vnútornej ekonomickej smernice.

 8. P SAŠŠ svoju činnosti riadi podľa schváleného organizačného poriadku a vnútornej ekonomickej smernice a ďalších vnútorných predpisov.

 9. P SAŠŠ je uznášaniaschopné, ak je prítomná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia P SAŠŠ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas Predsedu.

 10. Na zabezpečenie činnosti SAŠŠ zriaďuje P SAŠŠ sekretariát. Je riadený generálnym sekretárom, ktorý plní úlohy podľa pokynov Predsedu SAŠŠ a uznesení P SAŠŠ.
 11. K organizovaniu špecifických činností SAŠŠ zriaďuje P SAŠŠ pomocné (poradné) orgány - odvetvové sekcie a odborné komisie, ktorých predsedu navrhuje Predseda SAŠŠ a schvaľuje Predsedníctvo.


Článok VIII.

Vedenie SAŠŠ

 1. Vedenie je orgán SAŠŠ podriadený P SAŠŠ.
 2. Zasadnutia Vedenia zvoláva predseda, prípadne jeho štatutárny zástupca.
 3. Členovia sú predseda, podpredsedovia a generálny sekretár.
 4. Zabezpečuje činnosť SAŠŠ v období medzi zasadnutiami P SAŠŠ, realizuje uznesenia P SAŠŠ.
 5. Pripravuje podklady k zasadnutiu P SAŠŠ.
 6. Zasadá spravidla 1 krát mesačne.


Článok IX.

Krajská rada SAŠŠ

 1. Za plnenie poslania SAŠŠ a uznesení jej orgánov na úrovni kraja zodpovedá KR SAŠŠ.

 2. KR SAŠŠ je zložená z delegovaných zástupcov OR SAŠŠ, štátnej správy, samosprávy a iných odborníkov.

 3. KR SAŠŠ zo svojich radov volí a odvoláva predsedu, podpredsedov a ďalších členov Predsedníctva KR SAŠŠ s hlasom rozhodujúcim. Ich funkčné obdobie je štvorročné.

 4. KR SAŠŠ zasadá spravidla jedenkrát za polrok. Termín riadneho zasadnutia si určuje svojim uznesením a zvoláva ho predseda, prípadne podpredseda.

 5. Mimoriadne zasadnutie KR SAŠŠ zvoláva jej predseda, alebo podpredseda – v prípade nevyhnutných okolností alebo na základe žiadosti najmenej polovice jej členov – do 5 dní po obdržaní ich žiadosti.

 6. Na prijatie uznesenia KR SAŠŠ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. KR SAŠŠ je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

 7. Formou rozhodnutia KR SAŠŠ je uznesenie záväzné pre KR SAŠŠ a príslušné OR SAŠŠ.

 8. KR SAŠŠ volí 3 – člennú revíznu komisiu.


Článok X.

Okresná rada SAŠŠ

 1. Za plnenie poslania SAŠŠ a uznesení jej orgánov v podmienkach jednotlivých okresov zodpovedá OR SAŠŠ.

 2. OR SAŠŠ tvoria individuálni členovia, zástupcovia kolektívnych členov SAŠŠ v okrese (po jednom za každý subjekt) a ďalší funkcionári z radov telovýchovných odborníkov, ktorých členstvo v SAŠŠ nie je podmienkou.

 3. Podmienkou vzniku OR SAŠŠ je existencia najmenej troch kolektívnych členov SAŠŠ v okrese.

 4. OR SAŠŠ si zo svojich radov volí a odvoláva predsedu a ďalších členov predsedníctva OR SAŠŠ. Povinnosťou predsedu OR SAŠŠ je zvolávať a viesť zasadnutia. Funkčné obdobie predsedu a ostatných členov je štvorročné.

 5. OR SAŠŠ zasadá minimálne raz za rok. Termín riadneho zasadnutia si určuje svojim uznesením.

 6. Mimoriadne zasadnutie OR SAŠŠ zvoláva jej predseda, alebo podpredseda v prípade nevyhnutných okolností alebo na základe žiadosti najmenej polovice jej členov – do 5 dní po obdržaní ich žiadosti.

 7. Na prijatie uznesenia OR SAŠŠ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej prítomných členov. OR SAŠŠ je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

 8. OR SAŠŠ môže vykonať akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa týka školského športu v danom okrese – nesmie však byť v rozpore s uznesením Snemu a Stanovami SAŠŠ.
 9. Formou rozhodnutia OR SAŠŠ je uznesenie.

 10. OR SAŠŠ volí 3 – člennú revíznu komisiu.


Článok XI.

Školský športový klub

 1. Za ŠŠK sa považuje skupina osôb pôsobiaca v oblasti športu v jednej škole alebo školskom zariadení na území SR.
 2. ŠŠK vzniká na zhromaždení školských pracovníkov, rodičov, žiakov a občanov.
 3. ŠŠK s „delegovanou právnou subjektivitou“ do 31.12.2001.
 4. ŠŠK s originálnou právnou subjektivitou od 1.1.2002 môže byť členom SAŠŠ len na základe zmluvy o súčinnosti so SAŠŠ.
 5. Členstvo ŠŠK v SAŠŠ vzniká zaregistrovaním prihlášky OR, daním na vedomie KR a zaregistrovaním na sekretariáte SAŠŠ.


Článok XII.

Revízna komisia SAŠŠ

 1. RK SAŠŠ je nezávislý orgán volený Snemom, výlučne ktorému zodpovedá za svoju činnosť.

 2. RK SAŠŠ sa skladá z predsedu a štyroch členov. Ich funkčné obdobie je štvorročné. Mandát členov revíznej komisie vzniká oznámením výsledkov volieb na Sneme a trvá do ďalšieho volebného Snemu.

 3. Členov RK SAŠŠ navrhujú KR SAŠŠ a členovia P SAŠŠ.

 4. RK SAŠŠ sleduje plnenie uznesení, dodržiavanie stanov smerníc SAŠŠ a všeobecne záväzných právnych predpisov, kontroluje hospodárenie SAŠŠ, preveruje podnety, sťažnosti kolektívov a jednotlivcov proti rozhodnutiu predsedníctva SAŠŠ. Je konečným odvolacím orgánom SAŠŠ.

 5. RK SAŠŠ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za pol roka. Rokovanie zvoláva a riadi jej predseda, alebo ním poverený člen RK SAŠŠ. Výstupom činnosti revíznej komisie je správa.

 6. Členovia RK SAŠŠ sa nemôžu stať členmi iných orgánov SAŠŠ. Majú právo účasti na zasadnutiach orgánov SAŠŠ a majú právo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorá súvisí s činnosťou SAŠŠ. V prípade žiadosti o mimoriadnu revíziu je rozhodnutie voči uzneseniam iných orgánov SAŠŠ – s výnimkou vecí zverených do pôsobnosti Snemu – konečné. Revízna komisia má právo požiadať predsedu alebo predsedníctvo SAŠŠ o zvolanie mimoriadneho Snemu SAŠŠ.


Článok XII.

Majetok a hospodárenie SAŠŠ

 1. Majetok organizácie tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.

 2. Zdrojom majetku sú najmä:
  a) dobrovoľné členské príspevky členov SAŠŠ,
  b) príspevky zo štátneho rozpočtu,
  c) dary členov a sponzorov,
  d) príjmy z úrokov,
  e) marketingové príjmy,
  f) prostriedky získané vlastnou hospodárskou činnosťou,
  g) príjmy z iných zdrojov,
  h) príjmy z eurofondov.

 3. Hospodárenie SAŠŠ sa riadi rozpočtom schváleným Snemom, upresneným rozpočtom P SAŠŠ a finančnou, hospodárskou a ďalšími internými smernicami schválenými P SAŠŠ.

 4. Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu sa disponuje v zmysle finančnej smernice schválenej P SAŠŠ.

 5. O pohyboch hnuteľného a nehnuteľného majetku rozhoduje P SAŠŠ v súlade so všeobecne platnými zásadami hospodárenia prijatými P SAŠŠ.

 6. SAŠŠ môže zriadiť obchodnú spoločnosť s vlastnou majetkovou účasťou, nesmie to však byť spoločnosť s neobmedzeným ručením. Správu o výsledkoch hospodárenia tejto spoločnosti schvaľuje ročne Snem. Predmetom jej činnosti môže byť vzdelávacia, obchodná, marketingová, reklamná a propagačná činnosť, uskutočňovaná s cieľom šíriť program SAŠŠ a uplatňovať jej poslanie.


Článok XIV.

Zánik SAŠŠ

 1. O zániku SAŠŠ rozhoduje Snem dvojtretinovou väčšinou hlasov delegátov, pri opakovanom Sneme nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.

 2. Pri zániku SAŠŠ Snem ustanoví likvidátora, ktorý vyrovná všetky záväzky a pohľadávky SAŠŠ. O zostávajúcom majetku rozhodne P SAŠŠ.


Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. Výklad stanov SAŠŠ a riešenie sporných prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva P SAŠŠ.

 2. Doplnky týchto stanov boli schválené uznesením na zasadnutí Snemu SAŠŠ a svoju účinnosť nadobúdajú dňa 17. novembra 2006 a následnou registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.