SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Všeobecné ustanovenia

Vyhlasovateľ

Vyhlasovateľom školských športových súťaží žiakov v Slovenskej republike na školský rok 2018/2019 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 Spoluvyhlasovateľ

Slovenská asociácia športu na školách

 

Vekové kategórie

a)  žiaci a žiačky základných škôl nar. 1. 1. 2003 a mladší

b)  žiaci a žiačky stredných škôl nar.  1.1.1999 a mladší 

Poznámka č. 1

Odchýlky vo vekových kategóriách sa týkajú súťaží, v ktorých je vyhlásená súťaž aj v mladších kategóriách, alebo od septembra príslušného roka. Upresnenie pri danom športe. 

Poznámka č. 2

Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú gymnázium v osemročnej forme (nastúpili na gymnázium po ukončení piateho ročníka ZŠ) môžu reprezentovať školu v kategórii ZŠ pri dodržaní podmienky, že sú žiakmi ročníkov, ktoré kopírujú ročníky základnej školy (na ZŠ by boli žiakmi 6. – 9. ročníka).

Títo žiaci a žiačky v bežnom ročníku (školský rok 2017/2018) môžu štartovať aj v kategórii stredných škôl, ale v tom prípade už nemôžu štartovať v kategórii základných škôl.

Každý z účastníkov školských športových súťaží môže teda štartovať LEN V JEDNEJ VEKOVEJ KATEGÓRII. 

Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú vyššie ročníky osemročných gymnázií (kvinta, sexta, septima, otáva – prípadne iné onačenie) môžu súťažiť len v kategórii stredných škôl. 

Poznámka č. 3

Žiak musí byť žiakom školy minimálne od 1.9. v príslušnom školskom roku, prípadne s prestupom od polroka príslušného školského roka.

Individuálne sa posudzujú prestupy z iných oprávnených dôvodov (presťahovanie,...) na základe žiadosti. 

Súťažné systémy

Školské športové súťaže žiakov a žiačok majú postupový charakter  a koordinujú ich  okresné úrady spolu s okresnými a krajskými radami SAŠŠ tak, aby určili postupujúcich v súlade s podmienkami školských M SR.  

Pri školských majstrovstvách Slovenska sú v jednotlivých športoch  súťažné systémy stanovené osobitne pri každom športe. 

V kolektívnych športoch sa celoštátne finále uskutoční spravidla formou finálových osmičiek – víťazov krajov. V prípade objektívnych príčin o zmene hracieho systému rozhodne ŠTK SAŠŠ po prerokovaní na MŠVV a Š SR. 

Účastníci

V školských športových súťažiach žiakov  a žiačok môžu bez obmedzenia štartovať žiaci základných a  stredných škôl denného štúdia  v Slovenskej republike. Zúčastnené družstvá (z jednej školy) a jednotlivci musia spĺňať kritéria „Organizačného poriadku - Kalendára“ a vydaných propozícií: 

- v školských kolách školských športových súťaží štartujú prihlásení jednotlivci alebo kolektívy (triedy, ročníky) podľa rozpisu vydaného organizátorom (školou),

- v okresných kolách školských športových súťaži štartujú družstvá škôl prihlásených cez školský portál alebo jednotlivci podľa rozpisu vydaného organizátorom.

- v krajských kolách školských športových súťaží (ich súčasťou sú regionálne kolá) štartujú: 

a)         víťazné družstvá a jednotlivci z okresných kôl školských športových súťaží,

b)        v poradí ďalší jednotlivci,  podľa rozpisu vydaného organizátorom. 

Technické ustanovenia k školským športovým súťažiam v konkrétnom športe sa môžu doplniť po schválení aj iný kľúč postupu z okresných do krajských kôl.

Poznámka

Hrací systém v okresných a krajských kolách pri kolektívnych športoch stanovuje ich vyhlasovateľ spoločne so spoluvyhlasovateľmi. 

 

 NA ŠKOLSKÝCH MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ďalej len  

 „ŠKOLSKÉ M-SR“) štartujú

a) víťazné družstvá a jednotlivci z krajských kôl školských športových súťaží, spĺňajúci zverejnené kritériá,

b) v osobitných prípadoch a na základe vopred špecifikovaných pravidiel aj ďalší jednotlivci a kolektívy. 

Prihlášky

Vedenie školy nahlási postupujúce družstvo prípadne jednotlivcov po skončení krajského kola – do 24 hodín. Záväznú prihlášku zasiela vedenie školy, ktorej družstvo alebo jednotlivci  si postup vybojovali -  do termínu uvedeného v propozíciách Školských majstrovstiev SR. 

K tomu využíva informačný systém www.skolskysport.sk (PORTÁL) školských športových súťaží a  informuje prihláškou priamo aj organizátora o svojej účasti príp. neúčasti.

V prípade nedodržania tejto podmienky stráca škola právo účasti na školských M SR. 

V prípade problémov s portálom treba urýchlene kontaktovať kompetentných k riešeniu vzniknutých problémov. 

Ak žiak už nie je žiakom príslušnej školy (napr. ukončenie deviateho ročníka ZŠ, prestup a podobne) je škola povinná tohto žiaka z portálu odstrániť. 

Škola musí mať na portáli školský šport nahodené zoznamy svojich žiakov. Do nižších súťaží (okresných, regionálnych a krajských) sa prihlasuje prostredníctvom tohto portálu. Na všetky kolá súťaží sa prezentuje súpiskou vytlačenou z portálu.

O svojej účasti príp. neúčasti informuje priamo organizátora príslušného súťažného kola. 

Organizátor nie je povinný bez splnenia týchto podmienok zaradiť školu do súťaže.

Poistenie

Účastníci školských športových súťaží musia mať so sebou kartu poistenca. Za poistenie účastníkov školských športových súťaží zodpovedá vysielajúca organizácia. 

Všetci účastníci ŠŠS sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosť a ochranu zdravia! 

Termíny a miesta

O termínoch a miestach školských M – SR ako i o organizátoroch rozhoduje SAŠŠ z poverenia MŠVV a Š SR (sú uvedené v prílohe tohto materiálu a pri jednotlivých športoch). 

O termínoch a miestach okresných a krajských (aj regionálnych) kôl školských športových súťaží rozhodujú príslušné OÚ v spolupráci s okresnými a krajskými radami Slovenskej asociácie športu na školách spoločne. 

Úhrada

Realizácia aktualizovaného programu školských športových súťaží bude zabezpečovaná zo zdrojov MŠVV a Š SR, podľa Smernice č.23/2017 o súťažiach. 

Výber rozhodcov a pravidlá

Zabezpečuje organizátor po dohode s príslušným národným športovým zväzom alebo národnou športovou organizáciou.. Súťaží sa podľa platných pravidiel konkrétneho športu, spresnených vydaným súťažným rozpisom (upresnenie v konkrétnych propozíciách). 

Preukazovanie totožnosti

V školských športových súťažiach je možné žiadať overenie totožnosti súťažiaceho (preukazom poistenca u žiakov ZŠ a  preukazom totožnosti u žiakov SŠ). Toto právo prislúcha hlavnému rozhodcovi alebo vedúcemu niektorého zo súťažného družstva. Každý účastník je povinný tieto doklady mať pri sebe. 

Neoprávnený štart

Neoprávnený štart žiaka /čky (nezodpovedá vekovej kategórii, nenavštevuje príslušnú školu, nezodpovedá dátum narodenia a iné) pristúpi organizátor k vyradeniu zo súťaže.

O postupe informuje ŠTK SAŠŠ a Disciplinárnu komisiu , ktorá pripraví návrh pre MŠVV a Š SR k adekvátnemu vyvodeniu dôsledkov. 

FAIR PLAY

Škola, ktorá nastupuje na školské športové súťaže sa zaväzuje k dodržiavaniu zásad fair play.

V školskom roku 2018/2019 sa na školských športových súťažiach bude udeľovať aj ZELENÁ KARTA FAIR PLAY. 

Táto Fair play karta je pravým opakom známych červených a žltých kariet, ktoré rozhodca udeľuje za priestupok proti pravidlám. Môže ju dostať nielen hráč, ktorý nefauluje, neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok, v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachová čestne, ale aj tréner, rodič, pedagóg. Rozhodca môže Fair play kartou oceniť aj lavičky súperiacich tímov, obecenstvo (napr. za originalitu povzbudzovania tímov v duchu fair play,  za vtipné plagáty, heslá, atď.). Ocenenie Fair play kartou možno uskutočniť hneď po zápase a/alebo po podujatí.