SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

V duchu FAIR PLAY

Školská cena fair play – jej laureáti sú ocenení vždy na KALOKAGATII  – medzinárodnej olympiáde detí a mládeže. Podporuje myšlienky priateľstva, vzájomnej tolerancie, športových súbojov v duchu „ čistej hry“. Udeľuje sa za konkrétne činy ( žiaci i pedagógovia), ale aj za celoživotné pedagogické pôsobenie sprevádzané fair play postojmi a činmi. Uzávierka za obdobie 2016 – 2018  je 1. júna 2018. Osobitým spôsobom budú ocenené (prípadné) fair play činy zaznamenané na olympiáde Gaudeamus Igitur a detskej olympiáde KALOKAGATIA. Najhodnotnejšie činy budú navrhnuté na ocenenie Slovenskému olympijskému výboru.

Kolektív fair play – získajú ho družstvá v kolektívnych športoch KALENDÁRA, ktoré celú súťaž bežného ročníka absolvujú bez akéhokoľvek porušenia zásad fair play ( bez hrubosti, vulgárnosti, bez využitia služieb „ čierneho“ hráča a pod.). Prihlásené družstvá
(termín prihlášok do 15.decembra) dostanú kapitánsku pásku fair play, ktorá bude vyjadrením skutočností, že družstvo sa uchádzalo o titul KOLEKTÍV FAIR PLAY. 

Pranierovanie a uplatňovanie prísnych postihov voči všetkým, ktorí porušili zásady morálky a ducha fair play - zverejňovaním na webovej stránke SAŠŠ, trestami zastavením činnosti a pod.)

 Fair play 2014