SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Klub fair play SOŠV je iniciátorom udeľovania cien fair play v športe a spolupracuje s ďalšími subjektmi, ktoré sa v tejto oblasti v SR angažujú, navrhuje kandidátov na ocenenie medzinárodnými a európskymi cenami fair play. 

V mene predsedníčky Klubu fair play SOŠV Kataríny Ráczovej si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o zaslanie návrhov na udelenie ocenení KFP SOŠV za rok 2019 v nasledovných kategóriách : 

a)   Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play

b)   Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play 

c)   Za príkladný čin v duchu fair play

Vaše návrhy posielajte formou vyplnenia elektronického dotazníka, ktorý nájdete na webovej stránke SOŠV https://www.olympic.sk/form/fairplay

Termín zaslania návrhov je do 30. septembra 2019. 

Vaše návrhy prejdú schvaľovacím procesom na zasadnutí Kolégia KFP SOŠV.

Po schválení návrhov budú ocenenia odovzdané laureátom pri slávnostnej príležitosti.

V  školskom roku  1993-94, sa zrodila súťaž v športovej aktivite základných a stredných škôl na Slovensku pod názvom „ŠKOLA ROKA“. Fakt, že súťaživosť je vlastná nielen deťom, ale aj dospelým – jednotlivcom či kolektívom,  zohral rozhodujúcu úlohu pri hľadaní motivácie k napĺňaniu hlavných úloh a cieľov pre slovenský školský šport.

V súčasnom období sme aktualizovali kritériá tejto súťaže na školský rok 2018/2019, ktoré obsahujú len malé úprava, aby sme dosiahli čo najväčšiu mieru vyváženosti medzi jednotlivými piliermi.

Hlásenia škôl treba zasielať do 15.7.2019.

KRITÉRIA

TABUĽKA na zasielanie hlásení